Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

До публікації приймаються статті українською, російською або англійською мовами, що відповідають тематичному спрямуванню збірника наукових праць та відповідають вимогам постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1.

Основний текст статті повинен відповідати такій структурі:

 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
 3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
 4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Граничний обсяг статті 8-12 сторінок.

Статті подаються в електронному вигляді, набрані у текстовому редакторі Microsoft Word із розширенням *.doc (назва файлу – транслітерація прізвища першого автора латиною). Шрифт Times New Roman 12; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 0,5 см, поля 2 см. Графіки та рисунки виконувати вбудованими засобами Word, посилання у тексті обов’язкове.

 Стаття повинна мати такі структурні елементи (мовою статті – українською, російською або англійською): 

 • індекс УДК (вирівнювання по лівому краю);
 • прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, місто, країна, e-mail (вирівнювання по правому краю);
 • назва статті (великими літерами жирним шрифтом із вирівнюванням по центру);
 • анотація;
 • ключові слова (5-8 слів, відокремлюються одне від одного крапкою з комою);
 • основний текст статті;
 • література.

 Наприкінці подається додаткова інформація іншими двома мовами:

 • прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), місце роботи, місто, країна;
 • назва статті;
 • анотація;
 • ключові слова.

Прізвища та імена авторів подаються в одній із прийнятих міжнародних систем транслітерації. Бажано, щоб автор користувався єдиним варіантом транслітерації свого прізвища та імені. Назву організації подавати офіційним англійським перекладом, а не транслітерацією.

Анотації українською та російською мовами повинні мати обсяг 100-150 слів; не повторюючи назву статті необхідно надати характеристику основної теми, проблеми, цілі, узагальнені результати.

Анотація англійською мовою повинна мати обсяг від 200 до 250 слів одним абзацем, не копіюючи скорочену анотацію, подану українською мовою. Анотація надається як структурований реферат і повинна містити такі елементи: предмет, тема, мета роботи, методологія, наукова новизна, область застосування результатів, висновки. Тобто анотація англійською мовою фактично має уявляти собою стислий виклад статті.

До статті окремим файлом додається довідка про авторів українською мовою, в якій окремо про кожного автора зазначається прізвище, ім’я та по-батькові повністю, науковий ступінь, учене звання, посада, адреса електронної пошти для кожного автора, номер телефону для зв’язку. За наявності вказується ідентифікатор ORCID.

Увага!

Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування з боку членів редакційної колегії. У разі негативної рецензії статтю може бути повернуто автору на доопрацювання або відхилено. 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.