Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Наукові праці. Екологія?
Увійдіть на сайт

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

До публікації приймаються статті українською, російською або англійською мовами, що відповідають тематичному спрямуванню збірника наукових праць та відповідають вимогам постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1.

Основний текст статті повинен відповідати такій структурі:

 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
 3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
 4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Граничний обсяг статті 8-12 сторінок.

Статті подаються в електронному вигляді, набрані у текстовому редакторі Microsoft Word із розширенням *.doc (назва файлу – транслітерація прізвища першого автора латиною). Шрифт Times New Roman 12; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 0,5 см, поля 2 см. Графіки та рисунки виконувати вбудованими засобами Word, посилання у тексті обов’язкове.

 Стаття повинна мати такі структурні елементи (мовою статті – українською, російською або англійською): 

 • індекс УДК (вирівнювання по лівому краю);
 • прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, місто, країна, e-mail (вирівнювання по правому краю);
 • назва статті (великими літерами жирним шрифтом із вирівнюванням по центру);
 • анотація;
 • ключові слова (5-8 слів, відокремлюються одне від одного крапкою з комою);
 • основний текст статті;
 • література.

 Наприкінці подається додаткова інформація іншими двома мовами:

 • прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), місце роботи, місто, країна;
 • назва статті;
 • анотація;
 • ключові слова.

Прізвища та імена авторів подаються в одній із прийнятих міжнародних систем транслітерації. Бажано, щоб автор користувався єдиним варіантом транслітерації свого прізвища та імені. Назву організації подавати офіційним англійським перекладом, а не транслітерацією.

Анотації українською та російською мовами повинні мати обсяг 100-150 слів; не повторюючи назву статті необхідно надати характеристику основної теми, проблеми, цілі, узагальнені результати.

Анотація англійською мовою повинна мати обсяг від 200 до 250 слів одним абзацем, не копіюючи скорочену анотацію, подану українською мовою. Анотація надається як структурований реферат і повинна містити такі елементи: предмет, тема, мета роботи, методологія, наукова новизна, область застосування результатів, висновки. Тобто анотація англійською мовою фактично має уявляти собою стислий виклад статті.

До статті окремим файлом додається довідка про авторів українською мовою, в якій окремо про кожного автора зазначається прізвище, ім’я та по-батькові повністю, науковий ступінь, учене звання, посада, адреса електронної пошти для кожного автора, номер телефону для зв’язку. За наявності вказується ідентифікатор ORCID.

Увага!

Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування з боку членів редакційної колегії. У разі негативної рецензії статтю може бути повернуто автору на доопрацювання або відхилено. 

 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

 • Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

 • Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

 • Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їхніх авторів, зберігає стиль матеріалів, залишає за собою право скорочувати та редагувати тексти. Автор несе відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо. Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються. У разі передруку публікацій посилання на «Наукові праці. Екологія» обов’язкове.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.