АДАПТОВАНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН ДО ЃРУНТОВИХ ТА ІНШИХ УМОВ

Автор(и)

  • Наум Харитонович Грабак Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

диференціація кореневмісного шару ґрунту, безполичковий обробіток ґрунту, добір сортів і гібридів, пристосованість до умов рельєфу, диференціація системи удобрення, адаптованість до контурної організації території

Анотація

Сучасні технології в рослинництві часто-густо не враховують цілу низку обставин, як-то: ґрунтові та погодні умови, рельєф, сортові особливості, характер організації території тощо. В роботі наведені результати експериментів, якими доведено істотний вплив вказаних обставин на продуктивність,припинення ерозійних процесів, енергозаощадження та ін

Біографія автора

Наум Харитонович Грабак, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

д-р с-г. наук, професор

Посилання

Акентьєва Л. І. Вологозабезпеченість озимої пшениці, кукурудзи та соняшника в польових сівозмінах при ґрунто-захисному обробітку еродованих чорноземів Донбасу / Л. І. Акентьєва // Агрохімія і ґрунтознавство. – 1990. – № 53. – С. 45–51.

Боголєпов Ю. Сочетание видов обработки почвы / Ю. Боголєпов, Ю. Сидоров // Степные просторы. – 1973. – № 9. – С. 11–15.

Гармашов В. Н. и др. Сорт и обработка почвы / В. Н. Гармашов // Земледелие. – 1980. – № 11. – С. 35–36.

Гнатенко А. Ф. и др. Закономерности изменения факторов полодородия под влиянием применения почвозащитных технологий возделывания с.–х культур // Теоретические основы противоэрозийных мероприятий : Тез. докл. Всес. Конф., Одесса, 25–26 сент. 1979. – Одесса, 1979. – Ч. 2. – С. 41–42.

Грабак Н. Х та ін. Основи ведення сільського господарства та охорона земель. – К. : «Професіонал», 2005. – 495 с.

Дзюбинский Н. Ф. и др. Пути повышения продуктивности с.-х. культур при противоэрозионной системе обработки почвы / Н. Ф. Дзюбинский // Эффективность почвозащитных технологий обработки эродированных почв Украинской ССР : Сб. науч. тр. – К., 1987. – С. 80–86.

Зайцев В. Н. Нормы высева, сроки и способы сева / В. Н. Зайцев // Зерновое хазяйство. – 1976. – № 7. – С. 21–22.

Заславский М. Н. О норме высева семян на смытых почвах / М. Н. Заславский // Эрозия почв и почвозащитное земледелие : Сб. науч. тр. – М. : Колос, 1975. – С. 164–165.

Иванов Н. Н. и др. Обработка почвы и применение удобрений / Н. Н. Иванов. – М. : Россельхоздат , 1971. – 180 с.

Клочков А. В. Преимущиство технологи с сокращенными обработками почвы / А. В. Клочков // Сельськое хозяйство за рубежом. – 1984. – № 1. – С. 8–11.

Круть В. М. Структура посевов и обработка почвы на Украине в степной зоне / В. М. Круть // Земледелие. – 1980. – № 4. – С. 35–36.

Кузьмичов В. П. Еродовані землі України та їх продуктивність / В. П. Кузьмичов // Агрохімія та ґрунтознавство. – Харків, 1970. – № 14. – С. 3–30.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ