УДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ВІВСА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ КУЛЬТУРИ

Тетяна Володимирівна Качанова

Анотація


Наводяться дані про формування елементів продуктивності рослин вівса залежно від сорту та дози мінерального добрива в умовах південного Степу України.

Ключові слова


овес; добрива; сорт; продуктивність; елементи структури урожаю

Повний текст:

PDF

Посилання


Маслак О. Сучасні тенденції вирощування вівса та гороху / О. Маслак // Агробізнес сьогодні. – 2012. – Квітень, № 8. – С. 22–23.

Лызлов Е. В. Высокопродуктивные сорта овса / Е. В. Лызлов, Е. А. Васильева-Пчелина // Селекция и семеноводство. – 1989. – № 1. – С. 30–31.

Рогов М. С. Эффективность удобрений зернофуражных культур / М. С. Рогов, Н. И. Попов // Химизация с-х. – 1991. – № 9. – С. 72–77.

Цехмейструк М. Г. Урожай і якість зерна вівса залежно від технології вирощування в умовах північного Лісостепу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.09 / М. Г. Цехмейструк. – Інститут землеробства УААН. – К., 2001. – 18 с.

Семяшкіна А. О. Оптимізація прийомів технології вирощування вівса в північному Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / А. О. Семяшкіна. – Ін-т сіл. госп-ва степ. зони. – Дніпропетровськ, 2012. – 18 с.

Качанова Т. В. Урожайність та якість зерна сортів вівса залежно від обробітку ґрунту, мінеральних добрив на чорноземах південних Степу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Т. В. Качанова. – Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон, 2010. – 20 с.

Лук’янчик Ю. І. Оцінка сортів і селекційного матеріалу вівса в умовах східної частини Степу України / Ю. І. Лук’янчик, О. О. Карпенко, А. М. Краєвський, М. С. Забайрачний // Науковій вісник Луганського національного аграрного універ-ситету. – № 25. – 2011. – С. 78–81.

Баталова Г. А. Овес. Технология возделывания и селекция / Г. А. Баталова. – Киров : НИИСХ Северо-Востока, 2000. – 206 с.

Козар С. Ф. Біологічні елементи технології вирощування озимої пшениці, ярого ячменю і вівса в умовах Полісся України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Інститут землеробства УААН. – К., 2000. – 16 с.

Fetch J. Oat Breeding at Cereal Research Centre of Agriculture & Agri-food Canada/ Jennifer Mitchell Fetch// Oat Newsletter. – Volume 47 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wheat.pw.usda.gov/ggpages/oatnewsletter/v47.