ОЗОНОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

Віктор Олексійович Зюзін, Тетяна Михайлівна Яблонська, Ю. Д. Руденко, Дмитро Вікторович Зюзін

Анотація


У статті викладенорезультати вивчення впливу озонотерапії на результати комплексної реабілітації хворих виразковою хворобою. Проведені дослідження виявили, що при застосуванні озонотерапії спостерігалася позитивна динаміка клінічних проявів захворювання та резуль-татів реабілітації хворих на виразкову хворобу.

Ключові слова


озонотерапія; реабілітація; виразкова хвороба

Повний текст:

PDF

Посилання


Авраменко А. А. Выявление заболеваний желудочно-кишечного тракта у больных с патологией позвоночника полу-чавших кинезиотерапию / А. А. Авраменко, Т. М. Яблонская, Р. Н. Короленко // матеріали І Міжнародної міждисцип-лінарної науково-прак-тичної конференції «Кінезіотерапія в медичній практиці», м. Одеса, 13–14 вересня 2012 р. – С. 79–80.

Авраменко А. О. Вплив інфрачервоного лазера на ступінь обсіменіння слизової шлунку гелікобактерною інфекцією при лікуванні хворих на хронічний гелікобактеріоз з реактивним панкреатитом / А. О. Авраменко, Т. М. Яблонська // матеріали ХІV міжвузівської науково-практичної конференції викладачів «Сучасні технології розвитку людини». – м. Миколаїв, 29 травня 2013 р., вип. 2. – С. 223–226.

Авраменко А. А. Случай образования язвы пилорического канала после проведения лечебного массажа / А. О. Авра-менко, Т. М. Яблонська // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. ХІ, № 3 (41), Ч. 2. – С. 146–147.

Авраменко А. А. Патогенетическое обоснование влияния озонотерапии на уровень эрадикации хеликобактерной инфекции у больных хроническим неатрофическим гастритом / А. А. Авраменко, Т. М. Яблонская, Р. Н. Короленко, А. И. Гоженко // Таврический медико-биологический вестник (науково-практичний журнал). – 2012. – Т. 15, № 3, ч. 2 (59). – С. 9–12.

Методики озонотерапії: Методичні рекомендації, затверджені МОЗ України / Укл. Л. Д. Тондій, В. В. Ганічев. – К., 2001. – 231 c.

Местное и парентеральное применение озонотерапии в медицине: – Сборник материалов Первой международной научн.-практ. конференции. – Харьков, 2001. – 127 c.

Озон и методы эффективной терапии в медицине : Тезисы IV Всероссийской научн.-практ. конференции. – Н. Новгород, 2000. – 321 с.

Перетятий С. П. Патофизиологическое обоснование озонотерапии постгеморрагического периода / С. П. Перетятий. – Казань, 1991. – 158 c.

Разумовский С. Д. Озон и его реакции с органическими соединениями / С. Д. Разумовский, Г. Е. Зайков. – М., 1974. – 325 с.

Рикельми П., Франзини М., Вальденасси Л. Озоно-кислородная терапия / П. Рикельми, М. Франзини, Л. Вальденасси ; Пер. с англ. – Лондон, 1995. – 568 c.

Рилинг З. Практика озоно-кислородной терапии / З. Рилинг, Р. Фибан / Пер. с нем. – Штуттгарт, 1995. – 479 с.