ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Валерій Васильович Горлачук Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine
  • О. Ю. Коваленко Південнослов’янський Інститут Київського славістичного університету, Ukraine

Ключові слова:

ринок сільськогосподарської продукції, оптовий ринок, біржова торгівля, галузеві кластери, конкурентоздатність продукції

Анотація

У статті освітлено перспективи розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні. Встановлено пріоритет розвитку оптового ринку сільськогосподарської продукції. Досліджено досвід функціонування системи біржової торгівлі сільськогос - подарською продукцією та передумови для її розвитку. Розроблено практичні рекомендації щодо створення інноваційної моделі ринку

Біографія автора

Валерій Васильович Горлачук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

д.е.н., професор кафедри економіки підприємства та економіки і землекористування

Посилання

Копитко О. В. Інфраструктурне забезпечення оптових ринків сільськогосподарської продукції / О. В. Копитко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 266–272.

Нехайчук Д. В. Про створення оптового ринку сільськогосподарської продукції як передумови успішної реалізації кластерного підходу в агросекторі автономної республіки Крим [Електронний ресурс] / Д. В. Нехайчук // Економіка харчової промисловості: щоквартальний

науковий журнал № 4 (12) 2011. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekhp/2011_4/zmist.html.

Кузняк Б. Я. Світовий досвід підтримки сільського господарства і українські реалії / Б. Я. Кузняк // Економіка і регіон № 1 (24) – ПолтНТУ : 2010. – C. 135–140.

Про оптові ринки сільськогосподарської продукції. Закон України від 25.06.2009 р. № 1561-VI. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, № 51, ст.755 ) (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 р., ВВР, 2011, № 41, ст.413 ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1561-17.

Європейський банк реконструкції та розвитку 2012 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.ebrd.com/russian/pages/country/ukraine.shtml.

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції. Закон України від 04.06.2009 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009 р., № 43, ст.638 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1447-17.

Майстро С. В. Сутність та напрями державного регулювання аграрного ринку в зарубіжних країнах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej3/txts/GALUZEVE/06-MAYSTRO.pdf.

Юрченко А. Ю. Міжнародний досвід застосування сільськогосподарського маркетингу на ринку овочевої продукції / A. Ю. Юрченко // Таврійський науковий вісник. – Херсон : 2010. – Випуск 70. – С. 306–311.

Кривончак О. В. Сутність аграрного ринку і його раціональна побудова / О. В. Кривончак // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – С. 235–239.

Про товарну біржу. Закон України від 10.12.1991 № 1956-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 10, ст. 139) (зі змінами і доповненнями від 02.05.2011 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1956-12.

Про затвердження Типових правил біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією. Наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України від 3.04.96 р. № 103/44/62 [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0184-96

Офіційний сайт Державної статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Товарные биржи мира [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forexaw.com/TRADERs/Articles/World_markets/

Articles_on_world_commodity_exchanges/.

Чубань В.С. Вдосконалення механізму ціноутворення сільськогосподарської продукції на товарних біржах. Регіональний аспект / Збірник наукових праць ЧДТУ Випуск 22 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpchdtu/2009_22_2/articles/Reg_economica/39_Chubany.pdf.

Про Аграрний фонд. Постанова, Положення Кабінету Міністрів України; від 06.07.2005 № 543 Документ 543-2005-п / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/543-2005-%D0%BF.

Офіційний сайт Аграрного фонду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://af.gov.ua/uk/events/586-koshtu2013.html.

Про внесення змін до Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна. Постанова КМУ від 24.09.2012 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/879-2012-%D0%BF.

Горлачук В. В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств : [навч. посіб.] / [В. В. Горлачук, І. М. Песчанська, А. М. Малачієв і ін.] – Миколаїв : Іліон, 2011. – 202 с.

Портер М.Ю. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / М.Ю. Портер. – М., 1993. – 896 с.

Полякова Н. М. Кластерний підхід як механізм розвитку інноваційного процесу в регіоні [Електронний ресурс] / Н. М. Полякова // Науковий вісник ЛНАУ : 2010. – № 17. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvlnau/Ekon/2010_17/index.html.

Бобирєв Д. Б. Кластерний підхід – шлях до забезпечення конкурентоспроможності регіону [Електронний ресурс] / Д. Б. Бобирєв // Наукове товариство Івана Кушніра. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?page_id=42436

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА ЕКОЛОГІЯ