ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Валерій Васильович Горлачук, О. Ю. Коваленко

Анотація


У статті освітлено перспективи розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні. Встановлено пріоритет розвитку оптового ринку сільськогосподарської продукції. Досліджено досвід функціонування системи біржової торгівлі сільськогос - подарською продукцією та передумови для її розвитку. Розроблено практичні рекомендації щодо створення інноваційної моделі ринку

Ключові слова


ринок сільськогосподарської продукції; оптовий ринок; біржова торгівля; галузеві кластери; конкурентоздатність продукції

Повний текст:

PDF

Посилання


Копитко О. В. Інфраструктурне забезпечення оптових ринків сільськогосподарської продукції / О. В. Копитко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 266–272.

Нехайчук Д. В. Про створення оптового ринку сільськогосподарської продукції як передумови успішної реалізації кластерного підходу в агросекторі автономної республіки Крим [Електронний ресурс] / Д. В. Нехайчук // Економіка харчової промисловості: щоквартальний

науковий журнал № 4 (12) 2011. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekhp/2011_4/zmist.html.

Кузняк Б. Я. Світовий досвід підтримки сільського господарства і українські реалії / Б. Я. Кузняк // Економіка і регіон № 1 (24) – ПолтНТУ : 2010. – C. 135–140.

Про оптові ринки сільськогосподарської продукції. Закон України від 25.06.2009 р. № 1561-VI. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, № 51, ст.755 ) (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 р., ВВР, 2011, № 41, ст.413 ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1561-17.

Європейський банк реконструкції та розвитку 2012 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.ebrd.com/russian/pages/country/ukraine.shtml.

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції. Закон України від 04.06.2009 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009 р., № 43, ст.638 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1447-17.

Майстро С. В. Сутність та напрями державного регулювання аграрного ринку в зарубіжних країнах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej3/txts/GALUZEVE/06-MAYSTRO.pdf.

Юрченко А. Ю. Міжнародний досвід застосування сільськогосподарського маркетингу на ринку овочевої продукції / A. Ю. Юрченко // Таврійський науковий вісник. – Херсон : 2010. – Випуск 70. – С. 306–311.

Кривончак О. В. Сутність аграрного ринку і його раціональна побудова / О. В. Кривончак // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – С. 235–239.

Про товарну біржу. Закон України від 10.12.1991 № 1956-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 10, ст. 139) (зі змінами і доповненнями від 02.05.2011 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1956-12.

Про затвердження Типових правил біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією. Наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України від 3.04.96 р. № 103/44/62 [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0184-96

Офіційний сайт Державної статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Товарные биржи мира [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forexaw.com/TRADERs/Articles/World_markets/

Articles_on_world_commodity_exchanges/.

Чубань В.С. Вдосконалення механізму ціноутворення сільськогосподарської продукції на товарних біржах. Регіональний аспект / Збірник наукових праць ЧДТУ Випуск 22 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpchdtu/2009_22_2/articles/Reg_economica/39_Chubany.pdf.

Про Аграрний фонд. Постанова, Положення Кабінету Міністрів України; від 06.07.2005 № 543 Документ 543-2005-п / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/543-2005-%D0%BF.

Офіційний сайт Аграрного фонду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://af.gov.ua/uk/events/586-koshtu2013.html.

Про внесення змін до Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна. Постанова КМУ від 24.09.2012 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/879-2012-%D0%BF.

Горлачук В. В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств : [навч. посіб.] / [В. В. Горлачук, І. М. Песчанська, А. М. Малачієв і ін.] – Миколаїв : Іліон, 2011. – 202 с.

Портер М.Ю. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / М.Ю. Портер. – М., 1993. – 896 с.

Полякова Н. М. Кластерний підхід як механізм розвитку інноваційного процесу в регіоні [Електронний ресурс] / Н. М. Полякова // Науковий вісник ЛНАУ : 2010. – № 17. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvlnau/Ekon/2010_17/index.html.

Бобирєв Д. Б. Кластерний підхід – шлях до забезпечення конкурентоспроможності регіону [Електронний ресурс] / Д. Б. Бобирєв // Наукове товариство Івана Кушніра. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?page_id=42436