ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олександр Борисович Кузьменко Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

системи землеробства, обробіток ґрунту, добрива, мікробіологічні препарати

Анотація

У статті проаналізовано існуючі системи землеробства. Доведено, що перспективним напрямком розвитку екологізації землеробства в Україні є стратегія яка синтезує позитивні сторони системи традиційного й інноваційні мікробіологічні технології «органічного» землеробства

Біографія автора

Олександр Борисович Кузьменко, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

д.е.н., доцент, професор БВЗ кафедри економіки підприємства та землеустрою

Посилання

Царенко О. М. Навколишнє середовище та економіка природокористування: [навч. посіб.] / О. М. Царенко, Ю. А. Злобін. Київ : Вища шк., 1999. 176 с.

Жученко А. А. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы) / А .А. Жученко. Кишинев : Штииница, 1990. – 432 с.

Статистичний щорічник України за 2003 рік / [ред. О. Г. Осауленка]. Київ : Державний комітет статистики України : Вид-во «Консультант», 2004. –632 с.

Сільське господарство України за 2009 рік / [ред. Ю. М. Остапчука]. – Державний комітет статистики України. – ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». – Київ. –2010. –386 с.

Царенко О. М. Еколого-економічні проблеми розвитку агропромислового виробництва / О. М. Царенко. Київ : Вища школа, 1998.–295 с.

Кузьменко О. Б. Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації використання земельних ресурсів : теорія, методологія, практика : [монографія] / О. Б. Кузьменко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 357 с.

Овсінський І. Нова система землеробства / І. Овсінський. Львів : ЛА «Піраміда», 2007. 108 с.

Ms. Birthe Thode Jacobsen. Organic farming and certification / Ms. Birthe Thode Jacobsen. – International Trade Centre UNCTADE WTO. –December 2002. – Р. 26.

Грабак Н. Х. Основи ведення сільського господарства та охорона земель : [навч. посіб.] / Н. Х. Грабак, І. Н. Топіха, В. М. Давиденко, І. В. Шевель. К. : ВД «Професіонал», 2006. – 496 с.

Применение эффективных микроорганизмов на полях и в тепличных хозяйствах / [составитель Л. Г. Крекер]. – НПО «Агро ЭМ-1». −Улан-Уде. − 2008. – 76 с.

Сафонов Т. А. Екологічні основи природокористування : [навчальний посібник для студентів вищіх навчальних закладів] / Т. А. Сафонов / 3-є видання,стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2006. – 248 с.

Кузьменко О. Б. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на розкладання нетоварної частини урожаю зернових культур для відновлення органічної речовини ґрунту / О. Б. Кузьменко // Вісник аграрної науки Причорномор’я : науково-теоретичний фаховий журнал Миколаївського державного аграрного університету. Вип. 2 (53). Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2010. С. 198 205.

Кузьменко О. Б. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на розкладання нетоварної частини урожаю зернових культур для повернення поживних речовин в ґрунт / О. Б. Кузьменко / Таврійський науковий вісник : науковий журнал. Вип. 71. Херсон : Айлант, 2010. С. 123 129.

Кузьменко О. Б. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на розкладання нетоварної частини урожаю зернових культур для відновлення мікроелементного складу ґрунту / О. Б. Кузьменко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 3. – Полтава : Вид-во ПДАА, 2010. С. 44 49.

Кузьменко О. Б. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на вміст важких металів у ґрунті при внесенні рослинних поверхневих решток зернових культур / О. Б. Кузьменко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Харків : Вид-во ХНАУ, 2010. № 5. С. 202–206.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ