ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ

Олександр Борисович Кузьменко

Анотація


У статті проаналізовано існуючі системи землеробства. Доведено, що перспективним напрямком розвитку екологізації землеробства в Україні є стратегія яка синтезує позитивні сторони системи традиційного й інноваційні мікробіологічні технології «органічного» землеробства

Ключові слова


системи землеробства; обробіток ґрунту; добрива; мікробіологічні препарати

Повний текст:

PDF

Посилання


Царенко О. М. Навколишнє середовище та економіка природокористування: [навч. посіб.] / О. М. Царенко, Ю. А. Злобін. Київ : Вища шк., 1999. 176 с.

Жученко А. А. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы) / А .А. Жученко. Кишинев : Штииница, 1990. – 432 с.

Статистичний щорічник України за 2003 рік / [ред. О. Г. Осауленка]. Київ : Державний комітет статистики України : Вид-во «Консультант», 2004. –632 с.

Сільське господарство України за 2009 рік / [ред. Ю. М. Остапчука]. – Державний комітет статистики України. – ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». – Київ. –2010. –386 с.

Царенко О. М. Еколого-економічні проблеми розвитку агропромислового виробництва / О. М. Царенко. Київ : Вища школа, 1998.–295 с.

Кузьменко О. Б. Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації використання земельних ресурсів : теорія, методологія, практика : [монографія] / О. Б. Кузьменко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 357 с.

Овсінський І. Нова система землеробства / І. Овсінський. Львів : ЛА «Піраміда», 2007. 108 с.

Ms. Birthe Thode Jacobsen. Organic farming and certification / Ms. Birthe Thode Jacobsen. – International Trade Centre UNCTADE WTO. –December 2002. – Р. 26.

Грабак Н. Х. Основи ведення сільського господарства та охорона земель : [навч. посіб.] / Н. Х. Грабак, І. Н. Топіха, В. М. Давиденко, І. В. Шевель. К. : ВД «Професіонал», 2006. – 496 с.

Применение эффективных микроорганизмов на полях и в тепличных хозяйствах / [составитель Л. Г. Крекер]. – НПО «Агро ЭМ-1». −Улан-Уде. − 2008. – 76 с.

Сафонов Т. А. Екологічні основи природокористування : [навчальний посібник для студентів вищіх навчальних закладів] / Т. А. Сафонов / 3-є видання,стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2006. – 248 с.

Кузьменко О. Б. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на розкладання нетоварної частини урожаю зернових культур для відновлення органічної речовини ґрунту / О. Б. Кузьменко // Вісник аграрної науки Причорномор’я : науково-теоретичний фаховий журнал Миколаївського державного аграрного університету. Вип. 2 (53). Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2010. С. 198 205.

Кузьменко О. Б. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на розкладання нетоварної частини урожаю зернових культур для повернення поживних речовин в ґрунт / О. Б. Кузьменко / Таврійський науковий вісник : науковий журнал. Вип. 71. Херсон : Айлант, 2010. С. 123 129.

Кузьменко О. Б. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на розкладання нетоварної частини урожаю зернових культур для відновлення мікроелементного складу ґрунту / О. Б. Кузьменко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 3. – Полтава : Вид-во ПДАА, 2010. С. 44 49.

Кузьменко О. Б. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на вміст важких металів у ґрунті при внесенні рослинних поверхневих решток зернових культур / О. Б. Кузьменко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Харків : Вид-во ХНАУ, 2010. № 5. С. 202–206.