ВПЛИВ КАЛЬЦІЄВМІСНИХ ХІМІЧНИХ МЕЛІОРАНТІВ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕМНО-КАШТАНОВОГО ВТОРИННО ОСОЛОНЦЬОВАНОГО ҐРУНТУ

Михайло Іванович Давидчук, Петро Федорович Кісорець, Наталя Анатоліївна Ганцевська

Анотація


Дослідження показали, що внесення кальцієвмісних хімічних меліорантів у темно- каштановий вторинно осолонцьований ґрунт в умовах зрошення його водою підвищеної мінералізації змінює хімічний склад та вміст водорозчинних солей в орному шарі ґрунту (0-30 см), позитивно впливає на якісний склад обмінних катіонів ґрунтово-вбирного комплексу, знижує солонцюватість ґрунту, підвищує вміст у ньому гумусу та суттєво не впливає на реакцію ґрунтового середовища. Інтенсивність впливу хімічних меліорантів, що вивчалися, на фізико-хімічні та агрохімічні властивості ґрунту була різною.

Ключові слова


дослід; варіант; кальцієвмісні хімічні меліоранти; фосфогіпс; вапно гашене; дефекат; гній; ґрунт; водна витяжка ґрунту; ґрунтовий розчин; водорозчинні солі; катіони; аніони; ґрунтово-вбирний комплекс; кальцій; натрій; солонцюватість ґрунту

Повний текст:

PDF

Посилання


Екологічні проблеми землеробства / І. Д. Примак, Ю. П. Манько, Н. М. Рідей та ін. ; [за ред. І. Д. Примака]. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 456 с.

Ромащенко М. І. Зрошення земель в Україні. Стан та шляхи поліпшення / М. І. Ромащенко, С. А. Балюк. – К. : Світ, 2000. – 114 с.

Позняк С. П. Орошаемые черноземы юго-запада Украины / С. П. Позняк. – Львов : ВНТЛ, 1997. – 240 с.

Методические рекомендации по составлению проектно-сметной документации на известкование кислых почв, гипсование и глубокую мелиоративную вспашку солонцов в колхозах и совхозах Украинской ССР. – К., 1974. – 56 с.

Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії : ДСТУ 2730-94. – К. : Держстандарт України, 1994. – 14 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.

Солонцеві ґрунти та рекомендації по їх меліорації / [уклад. Я. П. Цвей, В. В. Іваніна, М. А. Лапа]. – К., 1999. – 38 с.

Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості : ДСТУ 3866-99. – К. : Держстандарт України, 1999. – 6 с