Готовність до реалізації стратегії сталого розвитку в професійній діяльності як стратегічний орієнтир фахової освіти екологів

Автор(и)

  • Ганна Володимирівна Нєпєіна Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

освіта, сталий розвиток, освіта для сталого розвитку, готовність, готовність до професійної діяльності, формування готовності, готовність студентів-екологів до реалізації стратегії сталого розвитку у професійній діяльності

Анотація

Дана стаття присвячена проблемі надання визначення поняттю «готовність студентів-екологів до реалізації стратегії сталого розвитку у професійній діяльності». У статті визначено компоненти, покладені за основу готовності майбутніх екологів до реалізації стратегії сталого розвитку в професійній діяльності, та принципи майбутньої професійної діяльності студентів-екологів.

Біографія автора

Ганна Володимирівна Нєпєіна, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

аспірант кафедри екології та природокористування

Посилання

Акимов С. С. Готовность бакалавров технологического образования к научно-исследовательской деятельности /

Акимов С. С. // Информационные технологии в образовании : VIII открытая научно-практическая конференция студентов и

аспирантов. – М. : Издательство СПбГУИТМО, 2005. – 85 с.

Брызгалова С. И. Формирование в вузе готовности учителя к педагогическому исследованию: теория и практика /

Брызгалова С. И. – Калининград, 2004. – 312 с.

Вакуленко В. М. Розвиток теорії й практики вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі на основі акмеологічного

підходу / В. М. Вакуленко– Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496 с.

Гносеологічний аналіз поняття готовності особистості до безперервної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.ukrreferat.com/.

Гриншпун С. С. Свойства нервной системы и профессиональная деятельность / С. С. Гриншпун // Школа и производство. –

– №1. – С. 89–95.

Гуцан Т. Г. Науково-теоретичний аналіз готовності майбутнього вчителя економіки до профільного навчання

старшокласників [Електронний ресурс] / Т. Г. Гуцан. – Режим доступу : http://intkonf.org/gutsan-tg-naukovo-teoretichniy-analizgotovnosti-maybutnogo-vchitelya-ekonomiki-do-profilnogo-navchannya-starshoklasnikiv/.

Дьяченко М. И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Мн.: Изд-во

БГУ, 1976. – 176 с.

Жизневский Б. П. Роль игры в формировании социально-психологической готовности к совместному труду /

Б. П. Жизневский // Психология совместного труда детей : Сб. науч. трудов. – М., 1987. – С. 49–56.

Життєва компетентність особистості : науково-методичний посібник / [За ред. Л. В. Сохань, І. І. Єрмакова, Г. М. Нессен] –

К. : Богдана, 2003. – 520 с.

Линенко А. Ф. Теория и практика формирования готовности студентов педагогических вузов к профессиональной

деятельности : дисc. … док. пед. наук : 13.00.04 / Алла Францевна Линенко – К., 1996. – 371 с.

Лозицька Т. Ю. Сутність готовності майбутніх учителів до використання медіа у професійній діяльності [Електронний

ресурс] / Т. Ю. Лозицька – Режим доступу : http://alma-mater.lnpu.edu.ua/.

Моляко В. О. Психологічна готовність до творчої праці : [текст] / В. О. Моляко – К. : Знання, 1989. – 48 с.

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням : [підручник] / [за заг. ред. Л. Г. Мельника та М. К. Шапочки]. – Суми : Університетська книга, 2006. – 759 с.

Психологический словарь / [под ред. Ю. Л. Неймера]. –

Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 640 с.

Ребер А. Большой толковый психологический словарь / Ребер А. – М. : Вече : АСТ, 2000. – Т. 1. – 592 с.

Резанович А. Е. Развитие готовности студентов вузов к организаторской деятельности : автореф. дисс. на соискание уч.

степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика проф. образ.» / А. Е. Резанович. – Магнитогорск, 2002. – 22 с.

Рибніков С. Готовність майбутніх екологів до професійно орієнтованої управлінської діяльності як психолого-педагогічний

феномен [Електронний ресурс] / С. Рибніков. – Режим доступу : http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/.

Сивохоп В. Сучасний екологічний світогляд [Електронний ресурс] / В. Сивохоп, О. Опачко. – Режим доступу :

http://www.zakinppo.org.ua/2010-06-02-07-15-08/2010-06-02-11-18-51/244-2010-09-16-04-23-44.

Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл– [3-е издание]. – СПб : Питер, 2008. – 607 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК