Наукові праці. Екологія

Галузь і проблематика: Журнал міститьматеріали з різних напрямів екології. Значну частину робіт присвячено питанням аграрної екології, а саме вивченню впливу різних абіотичних і біотичних чинників на формування продуктивності сільськогосподарських культур. Низка публікацій присвячена проблемі охорони родючості та санітарного стану ґрунтів. Поряд з цим висвітлені окремі питання енергозаощадження, екологічної просвіти, екології людини, а також загальної екології.
ISSN 2415-8348 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 р.

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

 

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

Головний редактор: Грабак Наум Харитонович, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

 


Зображення домашньої сторінки журналу

Том 256, № 244 (2015)

Зміст

ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТЕОРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Валерій Володимирович Добровольський
ЕКОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ: НА ШЛЯХУ ДО СОЦІОПРИРОДНОЇ СТІЙКОСТІ PDF (Русский)
Н. А. Лазаревич
АКАДЕМІК В. І. ВЕРНАДСЬКИЙ І ПАРАДИГМА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ PDF (Русский)
В. Б. Хазан

АГРАРНА ЕКОЛОГІЯ

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ПРИ КРАПЛИННОМУ ЗРОШЕННІ PDF
В. М. Бутов, Наталя Іванівна Коцюрубенко
ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ФАКТОРІВ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ БЕЗ ПОЛИВУ PDF
Валентина Василівна Гамаюнова, А. А. Назарчук
ВПЛИВ СПОСОБУ ПОЛИВУ, РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ ТА ЖИВЛЕННЯ НА ВОДОСПОЖИВАННЯ І ВРОЖАЙНІСТЬ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ PDF
Валентина Василівна Гамаюнова, Ю. В. Задорожній
АДАПТОВАНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН ДО ЃРУНТОВИХ ТА ІНШИХ УМОВ PDF PDF (English)
Наум Харитонович Грабак
ВПЛИВ ІНОКУЛЯНТІВ INTЕX І ОПТІМАЙЗ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ СОРТІВ СОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ PDF PDF (English)
Антоніна Вікторівна Дробітько, О. М. Дробітько, І. В. Данілов
ОЦІНКА СТАНУ ПОПУЛЯЦІЙ ДЕЯКИХ ВИДІВ КОМАХ-ШКІДНИКІВ В УМОВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
А. В. Дудник
ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА СТАН ПОПУЛЯЦІЙ КЛОПА КАПУСТЯНОГО (Eurydema ventralis Kol.) НА ПОСІВАХ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
А. В. Дудник
ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ П’ЯВИЦІ ЧЕРВОНОГРУДОЇ (Oulema melanopus L.) ТА КОНТРОЛЬ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ НА ПОСІВАХ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
А. В. Дудник
ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОВОК (Noctuidae) НА ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
А. В. Дудник
УРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ПРИ КРАПЛИННОМУ ЗРОШЕННІ PDF
С. П. Єремєєва, О. С. Савостяник
УДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ВІВСА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ КУЛЬТУРИ PDF
Тетяна Володимирівна Качанова
ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ PDF
О. А. Коваленко, М. А. Ключник, К. В. Чебаненко
ВПЛИВ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ЃРУНТУ І МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ЃРУНТУ ТА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО PDF
Антоніна Вікторівна Панфілова
УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ PDF
І. В. Смірнова

ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ЛЬЯЛЬНИХ ВОД PDF
Віктор Олександрович Чабан, Д. Г. Круглий, О. Ю. Камаєв

ЕКОЛОГІЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ІНШЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСІВ ЗАХВОРЮВАНЬ ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ КОНТИНГЕНТІВ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В ДИНАМІЦІ PDF
Аркадій Федорович Кисельов, Віктор Олексійович Зюзін, Анатолій Олександрович Руденко, О. О. Пархоменко
ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ PDF
Віктор Олексійович Зюзін, Наталя Анатоліївна Володка, Т. Г. Чижик, Дмитро Вікторович Зюзін
ОЗОНОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ PDF
Віктор Олексійович Зюзін, Тетяна Михайлівна Яблонська, Ю. Д. Руденко, Дмитро Вікторович Зюзін
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕДИКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ PDF
Віктор Олексійович Зюзін, Наталя Анатоліївна Володка, О. О. Нечай, Дмитро Вікторович Зюзін
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ШЛУНКУ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ PDF
Тетяна Михайлівна Яблонська, Віктор Олексійович Зюзін, Анатолій Олександрович Авраменко, Ю. Д. Руденко, Дмитро Вікторович Зюзін, А. А. Маргорян

ЕКОЛОГІЧНА ПРОСВІТА

АКТИВНІ МЕТОДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА УМОВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Олена Петрівна Мітрясова, А. В. Озерянська